• VTEM Image Show

Gmina Drezdenko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku realizuje program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej finansowany ze Środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

 

Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Założeniem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

 

Dofinansowanie projektu z środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2020r. 34.350,00 zł

 

Powody podjęcia działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym stanowią integralną część społeczeństwa w którym żyjemy. Poza problemami zdrowotnymi osoby te borykają się również z ograniczeniami w funkcjonowaniu na płaszczyźnie społecznej zawodowej i ekonomicznej. Taki stan rzeczy wykazuje konieczność podjęcia długofalowych i wielopłaszczyznowych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie podejmowanych przez osoby niepełnosprawne różnorodnych, uzależnionych od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań form aktywności, które mogą przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.

 

Na czym polega usługa asystenta:

Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz  wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy:

 • wyjście, powrót  w wybrane przez uczestnika programu miejsce ( np. dom, praca, kościół, gabinety lekarskie, rodzina).
 • wyjście powrót na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji
 • załatwianie spraw urzędowych
 • nawiązywanie kontaktu z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
 • korzystanie z dóbr kultury ( wyjście do muzeum, biblioteki, teatru, kina itp.
 • uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych sportowych
 • stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia
 • pomoc w pisaniu pism urzędowych

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00.

Limit godzin usług asystenta przypadających na uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku
 o pomocy społecznej.

 

Ważne!

Uczestnicy za  pracę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponoszą odpłatności. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) gmina Drezdenko pokrywać będzie ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Zakładane efekty:

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
 • ograniczenie poczucia zależności od innych osób
 • maksymalne, możliwe do zrealizowania usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnością
 • rozwój poczucia sprawstwa, decydowania o sprawach dla siebie ważnych i istotnych oraz kreatywności w działaniu.
 • wzrost motywacji do samodecydowania i samorealizacji w dążeniu do stawianych sobie celów
 • integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • wzrost szans na równy dostęp do informacji, komunikacji, usług opieki zdrowotnej, rehabilitacji
 • realizacja zainteresowań i pasji
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa i podmiotowości

 

Sposób zgłoszenia do programu:

Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku z programu korzysta 6 mieszkańców gminy. Są to 3 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID -19 i ograniczenia w zakresie swobodnego przemieszczania się od marca 2020r. sposób realizowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” został dostosowany do nowych warunków wymagających z jednej strony ochrony osobistej zarówno asystentów, jak i uczestników programu, z drugiej zaś strony dalszej systematycznej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Działania asystenta osoby niepełnosprawnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego opierają się głównie na telefonicznym kontakcie z uczestnikami projektu.

Podczas telefonicznych rozmów z asystentem uczestnicy programu mogą uzyskać informacje o sposobach zapobiegania zakażeniu koronawirusem,, objawach zachorowania na COVID-19,  zasadach przestrzegania higieny osobistej, bezpieczeństwa w domu i na ulicy, sposobach postępowania w przypadku zaobserwowania u siebie lub członków rodziny objawów
SARS-CoV-2, zasad dotyczących uzyskania teleporady specjalisty medycyny rodzinnej, realizowania e -recepty przy użyciu kodów.

Rolą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w tym trudnym czasie jest również wsparcie emocjonalne i działania zaradcze, które polegają przede wszystkim na wysłuchaniu, pozwoleniu na wyrażenie emocji, prowadzeniu rozmów wyjaśniających, pomocy w odreagowaniu  często negatywnych ,nacechowanych lękiem i obawą o nadchodzące jutro  emocji.. W rozmowach telefonicznych  poruszane są ponadto  sprawy dotyczące poradnictwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, systematycznego wykonywania prac domowych ( sprzątanie, zmywanie, gotowanie pranie wietrzenie mieszkania itp.), systematycznego płacenia rachunków mieszkaniowych.

W sytuacji, kiedy nie można pomóc uczestnikowi programu telefonicznie i wskazany jest bezpośredni kontakt asystenta osoby niepełnosprawnej i uczestnika programu kontakt ten odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem
SARS-CoV2.

 

Agnieszka Stoińska

asystent osoby niepełnosprawnej

zoofirma.ru