• VTEM Image Show

oferta pracy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy / opiekuna  dziecięcego w Świetlicy opiekuńczej w gminie Drezdenko

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku -„Świetlica Opiekuńcza”

 Okres zatrudnienia: od kwietnia/maja 2024

 Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony,

 
Wychowawca/opiekun w placówce wsparcia dziennego - w Świetlicy Opiekuńczej w Drezdenku – dla 1 osoby w wymiarze 1/2 etatu,

 

 

I Wymagania niezbędne:

 1.    Obywatelstwo polskie,

 2.    Wykształcenie wyższe:

 - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

 - na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

 3.    Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 4.    Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

 5.    Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 6.    Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7.    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 

II Wymagania dodatkowe:

 1.    Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole.

 2.    Znajomość przepisów:
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 3.    Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.

 4.    Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

 5.    Obsługa komputera.

 

III. Zakres obowiązków Wychowawcy/Opiekuna dziecięcego:

 1.    prowadzenie zajęć z grupą,

 2.    sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w Placówce,

 3.    ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas innych imprez na zewnątrz,

 4.    prowadzenie dokumentacji dziecka,

 5.    opracowywanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychopedagogiem, wychowawcą, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami.
Indywidualny plan pracy uwzględnia działania krótkoterminowe, długoterminowe, jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku.

 6.    opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej,

 7.    prowadzenie dziennika zajęć,

 8.    prowadzenie pracy wychowawczej z dzieckiem,

 9.    organizowanie zajęć tematycznych,

 10.    czuwanie nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych,

 11.    współpraca ze szkołą – wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, asystenta rodziny, rodzicami lub opiekunami dziecka,

 12.    informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,

 13.    udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

 

IV. Warunki dotyczące charakteru zlecenia i sposobu wykonywania zadań:

 1.      Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 do 18.00, a w razie potrzeb w dni wolne, weekendy oraz wieczorami.

 2.      Konieczność przemieszczania się po terenie Gminy Drezdenko w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek wyjazdy poza teren Gminy Drezdenko.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny wraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4.    Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

 5.    Oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

 6.    Oświadczenie, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 7.    Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 9.    Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych,

 10.    Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

 11.    Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku  

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Oferty należy składać do siedziby realizatora projektu tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko , pok. nr 12, w zamkniętych kopertach do dnia 25 kwietnia 2024r. roku do godz. 10:00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy/opiekuna dziecięcego  w świetlicy opiekuńczej „

 Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Informacje dodatkowe

 1)   Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 12 lub telefonicznie tel. 957621651 Pani Magdalena Buzalska-Maltz

 2)   O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 3)   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku OPS w Drezdenku,

 

 

Kopie dokumentów muszą zawierać sformułowanie: za zgodność z oryginałem oraz muszą zawierać podpis.

 

 

 

Drezdenecka Wygrana Rodzina nabór partnera

                                                                                                          Drezdenko, dnia 14.03.2024r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

 

Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,

 

Gmina Drezdenko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania
i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy naboru Partnera na wspólne przygotowanie i realizacje projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, PriorytetV Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,” innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” - konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

 

Podstawowe informacje o planowanym projekcie:

W ramach projektu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy/wzmacniania kapitału społecznego rodzin pn. „Wygrana rodzina”. Model ten oferuje zindywidualizowane, wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny a także jej poszczególnych członków. Dzięki takiemu podejściu rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej
a następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo wychowawcze rodzin. Zaangażowanie do działań lokalnej społeczności spowoduje, że rodzina nie będzie samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie będzie jej towarzyszyć w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywować do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana będzie praca środowiskowo­rodzinna.

Model„Wygrana rodzina”zakłada realizację instrumentówwsparciaobejmujących: diagnozę rodzin,

pakiet podstawowy,  pakiet rozszerzony,

animację samopomocysąsiedzkiej(pracaśrodowiskowo-rodzinna).

Szczegółowy opis Modelu oraz Regulamin konkursu,a także pozostałe załączniki dostępne są na stronie:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

 

Planowanyokresrealizacjiprojektu:od24do36miesięcy,

Partneremwiodącym/Wnioskodawcą będzie:Gmina Drezdenko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

Projekt realizowany będzie na obszarze Gminy Drezdenko

Grupa docelowa:

Projekt skierowany będzie do odbiorców innowacyjnego rozwiązania, jakim jest model „Wygrana rodzina” - co najmniej 15 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy: dzieci, rodziców, dziadków, osób zamieszkujące wspólnie z rodziną, itp. Pojęcie biedy należy rozumieć jako występowanie następujących okoliczności:

zamieszkiwanie na terytorium zdegradowanym społecznie i fizycznie oraz korzystanie z pomocy społecznej lub

borykanie się z różnymi problemami społecznymi,np. nie aktywność na rynku pracy, problemy opiekuńczo-wychowawcze,bezradność życiowa, uzależnienia, przemoc.


Cel partnerstwa:

 

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu skalowanie modelu wzmacniania kapitału społecznego rodzin ,,Wygrana rodzina", aby zwiększyć zasięg jego wykorzystania i rozwiązywać problem międzypokoleniowej transmisji ubóstwa poprzez zastosowane innowacjispołecznej pn.„ModelPrzeciwdziałaniaDziedziczeniuBiedyKOKON”.

 

Celem modelu jest zmniejszenie zjawiska transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego kompleksowego programu pomocy wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież, w jej najbliższym sąsiedztwie. Jest on przeznaczony do wykorzystania na terytoriach zdegradowanych społecznie i fizycznie, na terenie których występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk istanten„przenosisię”na następne pokolenia.

 

Wybrany Partner będzie odpowiedzialny za:

 

współrealizację diagnozy rodzin w trakcie realizacji Modelu(diagnozawdziałaniu-pogłębianie
i uzupełnianie diagnozy rodziny i środowiska)

 

i/lub

 

współrealizację działań zawartych w pakiecie podstawowym i/lub

 

współrealizację działań zawartych pakiecierozszerzonym

 

i/lub

 

współrealizację działań w ramach animacji samopomocy sąsiedzkiej(pracy środowiskowo­rodzinnej).

 

 

 

Szczegóły realizacji działań w projekcie zostaną ustalone z wybranym Partnerem na etapie przygotowywania projektu.

 

 

 

Planowany okres realizacji projektu:od stycznia  2025r.do31 grudnia 2026 r.

 

Szczegółowy zakres projektu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w:

 

regulaminie konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działaniaspołeczne)”-konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24-wtymzaktamiprawnymii dokumentami wskazanymi w części 1.2 Regulaminu pn.Podstawy prawne”, przepisach prawakrajowego.

 

 

 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 

 

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem, który jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

 

 

 

W ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 partnerstwo może mieć wyłącznie charakter krajowy i jest obligatoryjne.

 

 

 

Kandydat na Partnera wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany
w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem projektu
tj. Gminą Drezdenko/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drezdenku  będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.

 

 

 

Obligatoryjne wymagania w stosunku do partnera

 

1. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów oraz produktów projektu.

 

2. Partner musi posiadać zasoby niezbędne do realizacji projektu (kadrę, sprzęt techniczny, infrastrukturę, potencjał finansowy).

 

3. Partner będzie angażowany w zadania realizowane w ramach projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i wspólne zarządzanie projektem, w oparciu o doświadczenie i wiedzę praktyczną (ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń zawartych w umowie o partnerstwie).

 

4. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

 

5. Zespół projektowy partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

 

6. Z partnerem wyłonionym w toku naboru zostanie zawarta umowa o partnerstwie, której zakres został wskazany w art. 39 ust. 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.).

 

 

 

Kryteria wyboru partnera

 

 

 

1. Kryteria dostępu:

 

Do realizacji projektu zostanie wybrany jeden Partner, który spełnia poniższe warunki:

 

− posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu,

 

− posiada doświadczenie w organizacji co najmniej 3 różnych rodzajów wsparcia (np. warsztaty, zajęcia wyrównawcze, poradnictwo, działania animacyjne, działania integracyjne i in.) na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans,

 

− posiada personel legitymujący się doświadczeniem w prowadzeniu działań merytorycznych
(np. trenerów,  psychologów, doradców, coachów, animatorów, liderów lokalnych, opiekunów, wychowawców i in.) legitymujących się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy
z dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans,

 

− posiada personel legitymujący się doświadczeniem w realizacji projektów unijnych, w tym co najmniej dwiema osobami, które w ciągu ostatnich 3 lat zarządzały projektami unijnymi,

 

− działalność kandydata na Partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu,
(m.in. cele statutowe kandydata na Partnera powinny być zgodne z art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 7, 8, 9 oraz 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

− kandydat na partnera posiada potencjał kadrowy umożliwiający realizację zadań projektowych.

 

 

 

2. Kryteria oceny ofert:

 

1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.), z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

 

2. Preferowane będą podmioty o największym potencjale z punktu widzenia celów partnerstwa
i założeń projektu.

 

3. Pod ocenę wzięty zostanie potencjał osobowy kandydata na Partnera, liczba pracowników i ich wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

 

4. W toku badania i oceny ofert ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do kandydata na partnera o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów.

 

 

 

Kryteria merytoryczne oceny(maksymalnie55punktów):

 

1.    Instrumenty wsparcia proponowane do realizacji spośród: diagnozy rodzin oraz działań: z pakietu podstawowego, pakietu rozszerzonego i animacji samopomocy sąsiedzkiej -opis rodzaju oraz zakresu wsparcia wynikający  Modelu„Wygrana rodzina”, które chciałby w projekcie realizować kandydat na Partnera (maksymalnie 20 punktów).

 

2.    Kwalifikacje i kompetencje osób, które będą realizowały ww. instrumenty wsparcia - wyksztalcenie, ukończone kursy i szkolenia, doświadczenie w realizowaniu wsparcia itp. (maksymalnie 10 punktów).

 

3.      Doświadczenie w realizacji projektów dla grup docelowych szczególnie zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, w tym z powodu doświadczania wielu przesłanek wykluczenia społecznego (maksymalnie 10 punktów).

 

4.    Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w okresie dłuższym niż
36 miesięcy (maksymalnie 5 punktów).

 

5.    Szacowany budżet projektu - proponowanych instrumentów wsparcia (maksymalnie 5 punktów).

 

6.     Działalność organizacji pozarządowej na terenie Miasta Bielska-Białej (maksymalnie 5 punkt).

 

 

 

Kryteria formalne(ocena:spełnia/nie spełnia):

 

1.    Kandydat na Partnera jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem wskazanym w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciez dnia 24kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.

 

2.    Kandydat na Partnera nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych1(dofinansowanieoznacza finansowanie UE

 

Kandydat na Partnera wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne odpowiednie do celu partnerstwa i będzie uczestniczył w przygotowaniu wspólnego projektu.

 

 

 

Wymagania dotyczące oferty:

 

1.    Złożenie zgłoszenia - kompletnie wypełnionego i podpisanego we wszystkich wymaganych miejscach -na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

 

2.    Złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru właściwego dla podmiotu, statutu oraz skanu dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie podmiotu.

 

3.    Złożenie pełnomocnictwa (pełnomocnictw) osoby (osób) do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy).

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

 

 

Zgłoszenia podpisane przez osobę/y upoważnioną/e wraz z niezbędnymi dokumentami należy: 

 

1.     przesłać pocztą (liczy się data wpływu) na adres:

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

 

ul. Marszałkowska 18,66-530 Drezdenko

 

z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera-„drezdenecka Wygrana Rodzina”

 

 

 

lub

 

 

 

2. złożyć, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera – „ Drezdenecka Wygrana rodzina"
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku, przy ulicy Marszałkowskiej 18, 66-530 Drezdenko, pok. 12,II piętro.

 

 

 

w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia.

 

 

 

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku,

 

 

 

 

 

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ,” oraz na Tablicy Ogłoszeń Ośrodka  do 14 dni od daty zakończenia negocjacji z Oferentami.

 

 

 

Osoby do kontaktu:

 

1.     Magdalena Buzalska-Maltz tel. 95 762 16 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

1.     Kandydat na Partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze wyłącznie jedną ofertę.

 

2.    Gmina Drezdenko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  zastrzega sobie prawo do:

 

·         unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

 

·         zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana publikowana będzie na stronie na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku,

 

·         zawarcia umowy partnerskiej  z  wybranym Partnerem, a wprzypadkuwystąpieniaokolicznościuniemożliwiającychzawarcieumowypartnerskiej z wybranym Partnerem  zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony,

 

·         Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków partnerstwa (dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy partnerami, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do jego zawarcia) i kosztów realizacji zadania jak również unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

3.     Gmina Drezdenko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku   nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i zwożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.

 

4.     Oferty złożone po terminie nie bęrozpatrywane.

 

5.     Ocenie merytorycznej podlegać bętylko oferty spełniające kryteria formalne.

 

6.     Oferta wraz z znacznikami powinna być sporządzona w zyku polskim i podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub inną osobę (inne osoby) upoważnioną (upoważnione) przez kandydata na Partnera zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

 

Załączniki:

 

1.     Złączniknr1doOgłoszeniaootwartymnaborzePartneradowspólnegoprzygotowania
i realizacji projektu.

Czytaj więcej: Drezdenecka Wygrana Rodzina nabór partnera

Świetlica Opiekuńcza w Drezdenku

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  Czytaj więcej: Dodatek osłonowy

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku .

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-19. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Buzalska-Maltz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 762 16 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. W podwórzu znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – przy pomocy pracownika z jednostki znajdującej się na parterze budynku. Brak tłumacza online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Otwórz się na pomoc z Gminą Drezdenko

Gmina Drezdenko przystąpiła do kampanii „Otwórz się na pomoc” - interaktywnego projektu o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od Internetu.

Młode osoby w łatwy sposób uzależniają się od komputera i smartfona, doświadczając bardzo często w świecie wirtualnym takich zjawisk jak hejt czy przemoc słowna. Uzależnienia, także od Internetu powodują poważne problemy psychiczne i mają wpływ na życie całych rodzin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jak czas lockdownu.
Projekt „Otwórz się na pomoc” to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu.
Pokieruj losami 12 – letniego Dominika w interaktywnym filmie, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami, zatapiając się w świecie cyfrowego uzależnienia.
To jak zakończy się jego historia zależy tylko od Ciebie.
 
 

WSPIERAJ SENIORA

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów -

22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Informacja 500+

OPS w Drezdenku informuje, iż okres świadczeniowy programu 500+ trwa do 31 maja 2021 r.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:
od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną
– od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną
Wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) można składać od dnia 01.02.2021 r. w formie elektronicznej:
– za pośrednictwem bankowości elektronicznej
– przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line

                                                                        UWAGA!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) drogą tradycyjną (papierową) można składać od dnia 01.04.2021 r.:
– osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko od poniedziałku w godzinach: od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
Szczegółowych informacji udziela dział Świadczeń Wychowawczych OPS w Drezdenku ul. Marszałkowska18, pod numerem telefonu 95 762 32 05.

"Twój parasol" aplikacja mobilna.

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

Aplikacja stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Umożliwia m.in. dyskretny kontakt - z wcześniej skonfigurowanym adresem e mail - a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Aplikacja może być szczególnie   przydatna w   obecnym   czasie,   zwłaszcza   w   kontekście   utrudnionej komunikacji ze  służbami i konieczności  zachowania  dyskrecji w sprawach  przemocy. Zachęcamy do korzystania z aplikacji nie tylko osoby doznające przemoc w rodzinie.
https://twojparasol.com/

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych!

Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych!

Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w ramach tarczy antykryzysowej – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Powiatowy   Urząd   Pracy   w   Strzelcach   Krajeńskich      ogłasza   nabór   wniosków   organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Instrument ten został zawarty ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zze.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 27.04.2020 r. do dnia 11.05.2020 r.
https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12232233-nabor-wnioskow-organizacj

Komunikat w związku z COVID19

Ważne!  Mieszkańcy Gminy Drezdenko
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Drezdenko!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju tzw. koronawirusa, w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia a w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Drezdenko, a w szczególności do przedstawicieli Sołectw, dysponujących wiedzą o lokalnym środowisku, o przekazywanie bieżących informacji do Ośrodka, o sytuacjach trudnych i zagrażających życiu, w szczególności do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków pomocy w postaci interwencji kryzysowej.
Informujemy, że powyższe informacje można przekazywać do tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 pod numerami telefonu: 95 762 16 51, 95 762 32 05 oraz w weekendy pod nr tel. 513 673 767.
Ośrodek wydaje również maseczki ochronne wszystkim osobom, które zgłoszą się w godzinach pracy instytucji.

Wsparcie w związku z zagrożeniem COVID 19

Informacja dla klientów OPS w Drezdenku
 
W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku ogranicza dostępność i możliwość bezpośredniego kontaktu tj. przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wizyt w terenie z uwagi na bezpieczeństwo pracowników ich rodzin oraz wszystkich naszych klientów.
 
Preferowany jest kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka w dniach od poniedziałku
w godzinach 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 pod numerami telefonu: 95 762 16 51, 95 762 32 05 oraz 513 673 767 – zgłoszenia w sprawach dotyczących COVID-19
 
lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w OPS załatwiane są w pokoju nr 11 przy okienku kasowym w godzinach pracy Ośrodka:
 
Poniedziałek 8:00 – 16:00
 
Wtorek – piątek 7:00 – 15:00
 
Wszystkie zasiłki i pomoc materialna będzie udzielana na bieżąco i wypłacana w terminie. W trosce
o bezpieczeństwo państwa i państwa bliskich oraz pracowników uprzejmie prosimy o zakładanie rachunków bankowych, na które będą przekazywane świadczenia.
 
Dziękujemy za wyrozumiałość
 
Poradnictwo i wsparcie
 
W związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19:
 
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin prowadzi dyżur telefoniczny pod numerem: 513 101 709 w każdy wtorek i piątek w godzinach 13:00 – 16:00
 
Terapeuta uzależnień prowadzi dyżur w każdą środę w godzinach 17:00 – 20:00 w Klubie Integracyjnym przy ul. Krakowskiej 16.
 
Ważność Orzeczeń i Kart Parkingowych Wydłużona.
 
31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.
 
Nowe przepisy określają, że:
 
1.      Jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w trakcie ważności tego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
2.      Jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020r.;
3.      W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
4.      Także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
5.      Jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego)
 

zoofirma.ru