• VTEM Image Show

PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”- EDYCJA 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku po raz kolejny złożył wniosek na środki finansowe z programu „Usługi opiekuńcze dla   osób niepełnosprawnych”- edycja 2020. Program zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 01.10.2018r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 13.03.2004r. o pomocy społecznej.

PROGRAM „Opieka75+”- EDYCJA 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku po raz kolejny złożył również wniosek o finansowe wsparcie w ramach programu „Opieka 75+”. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 75+. Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie.

zoofirma.ru