• VTEM Image Show

Aktualna sytuacja społeczna, która nakazuje unikać skupisk ludzkich by nie rozprzestrzeniał się nowy koronawirus  SARS-COV-2 wymusza na nas nowe zachowania. Praca z seniorami również przybrała w naszej gminie inną formę działania. Seniorzy z Klubu Seniora w Drezdenku rozumieją okoliczności i dostosowują się do aktualnych zasad i ograniczeń. Obecnie Klub Seniora służy osobom   przebywającym   na   kwarantannie.   Zaangażowanie   Klubowiczów pozwoliło   na   szybkie   i   sprawne   przystosowanie   sal   i   innych   pomieszczeń klubowych do tych potrzeb. Pomogli oni zabezpieczyć sprzęt i wyposażenie klubu   w   taki   sposób,   aby   ułatwiło   to   pracę   strażakom   z   osobami przebywającymi na kwarantannie. Seniorzy   są   informowani   na   bieżąco   o   obowiązujących,   konkretnych zaleceniach,   które   musimy   stosować   wszyscy   by   nie   doszło   do rozpowszechnienia   się   epidemii.   Klubowicze   również   otrzymali   ulotki
zawierające spis numerów telefonów kontaktowych, obowiązujących na terenie gminy w czasie zagrożenia.
Kontakt ze sobą nawzajem i systematyczna wymiana informacji oraz wsparcia przy   koordynacji   zarządu   klubu   trzyma     w   ryzach   niepokój   i   wprowadza poczucie   bezpieczeństwa   wśród   naszych   seniorów. W   zaistniałej   sytuacji największym problemem okazał się zakup żywności przez osoby starsze. Część seniorów w związku z epidemią woli  nie wychodzić ze swoich mieszkań. Zarząd działa wspierając seniorów w robieniu codziennych zakupów a także proponuje inne formy pomocy, w zależności od potrzeb – na przykład oferuje wsparcie psychologiczne. Pomaga również w innych  codziennych czynnościach taki jak: zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Klubowicze korzystają także z jednorazowego posiłku, zapewnionego im przez Fundację dla Drezdenka. Aktualnie zakres świadczonych usług sprowadza się do
zdalnego   rozpoznania   indywidulanych   potrzeb   seniorów   i   podjęcia   działań mających na celu ich zaspokojenie. W nadzwyczajnych okolicznościach musimy szukać   nowych,   skutecznych   rozwiązań,   pamiętając,   że   nasz   cel   pozostaje niezmienny, a jest nim pomoc potrzebującym

 


   

Działanie na rzecz osób starszych w Klubie Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku

    Klub Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku jest miejscem codziennych spotkań seniorów z Drezdenka i okolic. Prowadzi działalność ukierunkowaną na rozpoznawanie i kierowanie realizacją potrzeb zgłaszanych przez  osoby starsze. Zajmujemy się także zagospodarowaniem czasu wolnego seniorów, uwzględniając przy tym współdziałanie w grupie, koordynując zachowania mające na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników z podjętych działań. Spotkania seniorów w Klubie przyczyniają się do ugruntowania wzajemnej empatii. Pozwala ona na trafniejsze zrozumienie postrzeganych emocji związanych z wiekiem, rozumienie innych, dzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz przyczynia się także do szybszego rozwiązywaniu problemów. Działania Klubu opierają się na realizacji zgłoszonych przez seniorów potrzeb, z uwzględnieniem stanu ich zdrowia, sprawności motorycznej oraz intelektualnej. Działamy poprzez sekcje zainteresowań, modyfikowane w zależności od potrzeb. Na dzień dzisiejszy w Klubie, seniorzy działają bardzo czynnie w sześciu sekcjach:


Sekcja muzyczna:
W ramach tej sekcji działa Zespół Śpiewaczy prowadzony przez naszą seniorkę panią Marię Biedzińską. Oprawę muzyczna dla zespołu zapewniają nam seniorzy pan Piotr Turczyn i pan Antoni Żegota.Zespół w swoim repertuarze śpiewa  różnego rodzaju utwory. Występuje na organizowanych przez Klub spotkaniach tematycznych, bierze udział w przeglądach twórczości seniorów, czynnie uczestniczy podczas uroczystych mszy św. odprawianych w intencji seniorów. W swoim dorobku artystycznym grupa śpiewacza zgromadziła wiele nagród, pochwał i dyplomów. Przy organizowaniu dla seniorów, zabaw i biesiad plenerowych, oprawę muzyczną zapewnia nam członek klubu seniora pan Mieczysław Sorbal.

Sekcja kulinarna:  
Panie z sekcji kulinarnej wkładają całe serce w przygotowywanie dla seniorów ciast, deserów oraz potraw regionalnych. Ich zadaniem jest także przygotowanie poczęstunku przy organizacji różnego rodzaju imprez dla seniorów. Wykazują się przy tym dużym zaangażowaniem oraz znajomością przedmiotu. Nie stronią od wprowadzania w swoja działalność wszelkich nowości, ciągle się szkolą, dużo czytają i dbają o racjonalne żywienie. W swojej pasji wykorzystują wiedzę nabytą doświadczeniem oraz zdobytą w wyniku ciągłej edukacji. Wykazują się pomysłowością i chęcią służenia innym.

Sekcja rekreacyjno- turystyczno- krajoznawcza:
Sekcja ta zajmuje się między innymi przygotowywaniem dla seniorów czynnego letniego wypoczynku nad morzem, organizacją zajęć podczas plenerowych spotkań seniorów, organizacją spartakiady seniorów i osób niepełnosprawnych. Zadaniem sekcji jest uaktywnienie nieaktywnych ruchowo i sportowo seniorów z uwzględnieniem możliwości zdrowotnych i predyspozycji ruchowych uczestników. Działa ona pod szczególnym patronatem Zarządu Klubu Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku.

Sekcja teatralna:
Jest to sekcja ściśle powiązana z sekcją muzyczną. Wykorzystywana jest w ramach pracy nad różnego rodzaju zadaniami z pogranicza działalności scenicznej. Przygotowuje i realizuje scenki tematyczne, związane miedzy innymi z obchodami dnia kobiet, świąt bożonarodzeniowych. Skupia w swoich szeregach osoby o zacięciu literackim, piszące własne utwory, zajmujące się przeróbką i interpretacją utworów obcych, z przystosowaniem ich na potrzeby tematyki senioralnej lub klubowej.

Sekcja plastyczna:
Zadaniem sekcji jest uwrażliwienie seniorów na piękno.  Jej członkowie podejmują zadania związane z organizacją wystaw, tworzą elementy służące do strojenia sali, oraz dekoracje związane ze świętami. Tworzą także dekoracje dla sekcji teatralnej.

Grupa koordynacyjna:
Grupa seniorów z klubu angażująca się w inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Podejmuje ona współpracę z seniorami zrzeszonymi w innych Klubach oraz z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych. Członkowie tej grupy biorą czynny udział w promowaniu pozytywnych aspektów życia seniorów drezdeneckich. Dbają o poprawne stosunki między klubowiczami  oraz społecznością lokalną, przyczyniając się tym samym, do poprawy relacji międzypokoleniowych i międzyludzkich.

zoofirma.ru