• VTEM Image Show

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DREZDENKU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drezdenku działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r poz. 487 ze zm.)
Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Burmistrz Drezdenka Zarządzeniem 25.2014 z dnia 21 marca 2014r.

SKŁAD KOMISJI

W skład Komisji wchodzą:
1.    Marianna Mazan – przewodnicząca
2.    Krzysztof Jodełło – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Drezdenku
3.    Wioletta Kantor – Kmiecik – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
4.    Mariola Swaczyńska – pedagog Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku
5.    Justyna Moroz – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku

ZADANIA KOMISJI

Do zadań Komisji w szczególności należą:
1.Inicjowanie, opiniowanie i wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków osób i instytucji w sprawach dofinansowania ich działalności o charakterze profilaktycznym.
3. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii oraz przemocy w rodzinie w zakresie m.in.:
a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,
b) udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
c) profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci
i młodzieży.
4. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju
6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.
7. Podejmowanie czynności wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Do prac Zespołu Interdyscyplinarnego wytypowany jest przewodniczący Komisji.

AKTY PRAWNE

•    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
•    Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
•    Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
•    Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
•    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
•   Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXXI/227/09 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
•    Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXI/168/2012 z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Drezdenka.

PROCEDURY  ZOBOWIĄZANIA  DO  LECZENIA ODWYKOWEGO.

Aby zgłosić kogoś  na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Drezdenko takie wnioski składa się w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku (wejście od podwórza)
Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja/ np. pomoc społeczna, policja, prokuratura  itp./
Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa. Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a wywiad w środowisku jest obciążający, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia, które jest ważne dwa lata. Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych (do przychodni). Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne (w szpitalu).

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodzin i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:
•    Picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej.
•    Zjawiska przemocy w rodzinie.
•    Problemów pijących nastolatków.
•    Bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.
Do podstawowych zadań konsultanta należy:
•    Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
•    Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
•    Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
•    Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia  i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
•    Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
•    Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy   i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku (wejście od podwórza),

czynny:
Wtorek 13:00 – 16:00
Piątek 13:00- 16:00
tel. 95 762 16 51

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Terapeuta uzależnień prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w każdą środę w godz. 17:00  - 20:00 w Klubie Integracyjnym przy ul. Krakowskiej 16 w Drezdenku.

zoofirma.ru