• VTEM Image Show

Podmioty realizujące zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Drezdenko:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

ul. Marszałkowska 18
66-530 Drezdenko
tel. 95 762 16 51

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

ul. Kościuszki 31
66-530 Drezdenko
tel. 95 763 70 41

  • Komisariat Policji w Drezdenku

ul. Niepodległości 27a
66-530 Drezdenko
tel. 95 762 29 00

  • Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

ul. Gorzowska 38
66-500 Strzelce Kraj.
tel. 95 763 29 41

  • Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj.

ul. Rynek 2-3
66-500 Strzelce Kraj
tel. 95 763021 55

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 12 00 02

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:


•    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
•    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
•    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
•    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
•    współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,
•    organizowanie kampanii społecznych, konferencji w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,
•    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
•    realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.


Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
•    opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
•    monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
•    dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r.w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.

zoofirma.ru