• VTEM Image Show

 

 


Gmina Drezdenko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku”

 
Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku w okresie od 01.03.2020 r. do 31.03.2021 r. 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 355 092,81  zł
 
Powody podjęcia działań i zmian w OPS:

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych, w tym oczekiwań osób i rodzin zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych przyczynia się do stawiania przed systemem pomocy społecznej nowych wyzwań. W ostatnim czasie w gminie Drezdenko, ale też w całym kraju obserwuje się narastanie negatywnych skutków kryzysu dotykającego różne grupy społeczne. Wskazuje to na konieczność wprowadzenia takich rozwiązań systemowych, które będą zmniejszać ryzyko powstania zagrożeń dla osób i rodzin znalezienia się w sytuacji wykluczenia społecznego. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu jest realizacja niniejszego projektu.
 
Jakie stawiamy cele szczegółowe: 

Do celów szczegółowych, które wyznaczyliśmy w projekcie należą:
- poprawa obsługi osób zgłaszających się do OPS w Drezdenku poprzez zmianę organizacji pracy OPS, obejmującą wprowadzenie zmian optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych,
- wyodrębnienie Stanowisk/Zespołów i przypisanie im ramowych zadań,
- rozdzielenie zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych,
- zmiana wizerunku OPS w Drezdenku jako instytucji wypłacającej zasiłki,
 - poprawa efektywności działań OPS w Drezdenku dla uzyskania skutecznego wsparcia, umożliwiającego przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
 
Misją Ośrodka jest pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego.
Ze względu na swoją rolę, Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomóc. Pracownicy OPS w Drezdenku bardzo dobrze orientują się w specyfice środowiska, w którym funkcjonują, znają jego problemy i potrzeby. Oddzielając wsparcie finansowe od pracy socjalnej i usług będą mogli na nie lepiej i szybciej reagować, bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.
W ramach projektu przewiduje się wyodrębnienie następujących Zespołów/Stanowisk:
1) Stanowisko ds. pierwszego kontaktu 1 osoba
2) Stanowisko ds. pracy socjalnej - 2 osoby
3) Stanowisko ds. usług - 2 osoby
4) Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją - 4 osoby
 
Zakładane efekty:
Oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych przyczyni się do skuteczniejszego podejmowania działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji i łagodzenia skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb osób i rodzin oraz wzmacnianie ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i zasobów środowiska lokalnego.
Dotychczasowy model polityki społecznej zakładał w znaczącej mierze udzielanie pomocy finansowej, do czego klienci się przyzwyczaili i niechętnie podejmują działania ukierunkowane na aktywizację i usamodzielnienie, a w konsekwencji umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wzmocnienie pracy socjalnej i wsparcie jej dodatkowymi usługami winno przyczynić się do zwiększenia efektywności w poprawie funkcjonowania rodzin.
Dofinansowanie:
Dofinansowanie w kwocie 421.325,12 zł  z następujących źródeł :
355.092,81 zł ze środków europejskich
66.232,31 zł z budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5Skuteczna pomoc społeczna.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

 

 

zoofirma.ru