• VTEM Image Show

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i   
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Wypełniając obowiązek wynikający z  nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku  informuje, że


1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Drezdenko z siedzibą w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej 18, zwany dalej Administratorem.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.95 761 78 86 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.
Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   celu   wykonywania   zadań   własnych   oraz   zadań   zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., ustawy o świadczeniach rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych,     programu „Dobry Start”, ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Program Przeciwdziałania Narkomanii   w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4.
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3,  nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
6.
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres  wyznaczony właściwym przepisem prawa.
7.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- w/w ma zastosowanie , jeżeli szczegółowe przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z prawem.
9.
Administrator zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

zoofirma.ru